Samling 1

Vid renoveringen av Hängbron gjordes en hel del tekniska besiktningar:
Brotjänst AB Broinspektör Lars Ahlvik gjorde huvudbesiktningen 2006-07-17.
UV-konsult Dykeri genomförde inspektion av stöd under vatten 2006-08-28.
Inspecta Sweden AB Roger Gustafsson genomförde provning av hängkablar 2006-05-14 samt magnetpulverprovning 2006-07-17.

Resumén på huvudbesiktningen : " Bron befinner sig i gott skick.Utförd huvudinspektion inklusive
undervatteninspektion och oförstörande inspektion av hängkabelsadlar".

Inspectas Provning av kablar och pyloner.(2 protokoll)

inspectaprotokoll20060609.pdf   (provningsprotokoll radiografering)

inspectaprotokoll20060816.pdf  (provningsprotokoll magnetpulverprovning) 

Brotjänsts huvudinspektion 2006-09-01

brotjansthuvudinspektion20060901.pdf (bild på bron)

brotjanstinledning.pdf (inledning samt tillståndsklasser)

brotjanstiaktagelser1.pdf (iaktagelser sida 1)

brotjanstiaktagelser2.pdf (iaktagelser sida 2)

brotjanstresume.pdf (sammanfattning huvudinspektionen)

UV konsult (undervattensbesiktningen av fundamenten 2006-08-28)

uvkonsultbesiktningsrapport20060828.pdf  (bild på bron)

uvkonsultinledning.pdf (inledning beskrivning av objektet)

uvkonsultbilder.pdf (principskisser på fundamenten)

uvkosultostrastodet.pdf (undervattensbilder på fundament)

uvkonsultsammanfattning.pdf (uv konsults sammanfattning)

Förutom dessa mera formella inspektioner gjordes bland annat materialberäkningar innan byggnationen startade.Här hade medlemmen i föreningen Thure Eriksson en betydande roll.Han hade en bakgrund som Kapten och Militär brobyggare vid Ingenjörsregementet Ing 3 i Boden.Hans skisser över hur man så att säga "lanserade bron" hade betydelse vid byggnationen/renoveringen.Detta innebär att man "lanserar ut" och säkrar brodelarna eftersom.Han upprättade 2006-01-23 "Detaljer angående hängbrobygget"(flödesförslag-byggbeskrivning) på 5 sidor.

thuredetaljer1.pdf (flödesförslag-byggbeskrivning)

thureanvisningar2.pdf (anvisningar vid hängbrobygget)

thurestycklista3.pdf (stycklista träöverbyggnad hängbron)

thureskiss4.pdf (thure skiss på bron 1)

thureskiss5.pdf (thure skiss på bron 2)